Obchodné podmienky

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

1. Základné údaje

Predávajúci:
Gabriell s.r.o.
Myslavská 244/A
040 16 Košice - Myslava
Slovakia

IČO: 47797711
DIČ: 2024097867
IBAN SK11 0200 0000 0032 9421 0153
BIC (SWIFT) SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35884/V

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu: http://www.gll.sk/

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Gabriell s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

4. Spôsoby doručenia

• objednaný tovar doručujeme zatiaľ len prostredníctvom Slovenskej Pošty
• tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete pri objednávaní tovaru v časti “Adresa doručenia”. V prípade zmeny adresy nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
• štandardná doba doručenia je 3 – 7 pracovných dní, v čase od 8:00 do 17:00 hod. od prijatia objednávky

5. Možnosti platby

Aktuálne možnosti platby za tovar sú nasledovné:
1. Hotovosť – platba kuriérovi v hotovosti pri prevzatí tovaru
2. Prevod na účet – pre klientov bánk. Ak si zvolíte túto možnosť, automaticky sa vám v detaile objednávky zobrazia údaje potrebné k platbe prevodom.
3. PayPal - platba za tovar prostredníctvom on-line platobnej služby PayPal. Ak si zvolíte túto možnosť, budete automaticky presmerovaní na stránku PayPal, kde sa Vám po proihlásení zobrazí už vyplnený formulár a jeho odoslaním uskutočníte úhradu za objednaný tovar.

6. Základné práva a povinnosti predávajúceho

• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s dokladom o kúpe ako daňovým dokladom
• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

7. Základné práva a povinnosti kupujúceho

• minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 30,- EUR
• v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 30,- EUR, účtujeme prepravné 2,50 EUR s DPH, v rámci Slovenskej republiky
• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 6,- EUR
• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

8. Reklamačný poriadok

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Pri potravinách alebo kozmetických výrobkoch musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami FAnn – parfumérie, s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

9. Garancia vrátenia peňazí

Zákazník má právo tovar zakúpený v internetovom obchode vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy. Vrátený tovar však musí byť neporušený, riadne zabalený v pôvodnom originálnom obale s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý. Pokiaľ bol už tovar rozbalený a používaný, nemožno ho na základe hygienických dôvodov vrátiť. Zákazník je povinný pri vrátení tovaru predložiť kópiu daňového dokladu a potvrdenie o zrealizovanej platbe (pri dobierke príjmový doklad od kuriéra). Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša kupujúci. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje bankovým prevodom.

10. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre e-shop Gabriell s.r.o.

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle Gabriell s.r.o. www.gll.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Gabriell s.r.o. so sídlom Myslavská 244/A, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 47 797 711 (ďalej len GLL) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope GLL na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope GLL, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@gll.sk.
GLL si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope GLL, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.
Po zrušení registrácie v e-shope GLL a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je GLL povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete GLL svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu GLL prípadne emailom na info@gll.sk.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný GLL informovať o ich zmene poštou na adresu GLL, prípadne emailom na info@gll.sk.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s GLL ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od GLL vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných GLL.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s. (IČO-36 631 124).

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach dňa 01.06.2014